Dlaczego warto być Głośniej?

Komunikacja to porozumiewanie się ze swoim otoczeniem. Każda działalność społeczna wymaga komunikacji. Organizacje pozarządowe, działające w przestrzeni publicznej grupy czy obywatele, bez względu na to jaka misja przyświeca ich działaniom, muszą komunikować się ze swoimi interesariuszami.

Po co NGO komunikacja?

Komunikacja może wspierać rozmaite cele i działania organizacji pozarządowych. Mogą to być na przykład:

 • działania statutowe,
 • docieranie do beneficjentów,
 • pozyskiwanie funduszów,
 • rekrutacja,
 • edukowanie i kształtowanie opinii publicznej,
 • opiniowanie i kształtowanie regulacji prawnych,
 • budowanie partnerstw z innymi NGO.

Z kim komunikują się organizacje?

Podobnie jak cele i działania, rozmaite mogą być grupy interesariuszy, z którymi organizacje powinny się komunikować. Są to zwykle:

 • pracownicy i wolontariusze (obecni i potencjalni),
 • prywatni darczyńcy i biznesowi sponsorzy,
 • szeroka opinia publiczna i jej liderzy,
 • urzędnicy państwowi i twórcy regulacji,
 • inne podmioty trzeciego sektora

oraz wiele innych grup specyficznych dla danej działalności.

Marketing, public relations, public affairs dla NGO

Współczesna komunikacja daje do wyboru szeroki zestaw narzędzi i działań z takich obszarów jak:

 • marketing, najczęściej kojarzony z reklamą,
 • public relations, zorientowany na budowanie relacji z otoczeniem, dbanie o wizerunek i współpracę z mediami,
 • public affairs, czyli rzecznictwo interesów, skupiające się na kształtowaniu regulacji prawnych.

Obszary te wzajemnie się uzupełniają, przenikają i wspierają. Ważne jest, by realizowane działania komunikacyjne były trafne, efektywne i wykonalne, dopasowane do potrzeb, celów i możliwości organizacji.

zdjęcie głośnika na stronie głównej